School of Manufacturing Engineering

Universiti Malaysia Perlis

14 MARCH 2019 : THIRD (3) CO-CURRICULUM CLASS

Perhatian kepada semua pelajar Ijazah Sarjana Muda (2018/2019)
Attention to all Degree students (2018/2019)
KELAS KOKURIKULUM KETIGA (3) SABTU, 16 MAC 2019, SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2018/2019 
THIRD (3) CO-CURRICULUM CLASS, SATURDAY, 16 MARCH 2019,  SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2018/2019 

Adalah dimaklumkan, KELAS KETIGA KOKURIKULUM (IJAZAH SARJANA MUDA) SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2018/2019 akan diadakan pada hari Sabtu, 16 Mac 2019. 
Please be informed that the THIRD CO-CURRICULUM CLASS FOR (DEGREE) SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2018/2019 will be held on Saturday16 March 2019.

Saudara/Saudari juga boleh melayari laman sesawang Pusat Kokurikulum di https://kokurikulum.unimap.edu.my/ untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai Jadual kelas Kokurikulum.
For further information, you can visit our website at [ https://kokurikulum.unimap.edu.my/ for the class schedule. 

Turut diingatkan bahawa kehadiran pelajar ke kelas Kokurikulum adalah WAJIB. Kehadiran akan direkodkan melalui QR Code semasa kelas kokurikulum berlangsung sahaja.
Kindly reminded that your attendance is COMPULSORY . Attendance will be recorded using QR Code during the class. 

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ 
“Tunjang Mengukuh Di Bumi, Pucuk Menjulang Tinggi” 
“Firmly Grounded, Soaring High”

DR. ABDUL HAQI IBRAHIM
Timbalan Pengarah,
Pusat Kokurikulum,
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Kampus Kubang Gajah,
02600 Arau
PERLIS
TEL (O)     : 04-9798229  |  FAX: 04-9798227